slide1.jpg

 

  

 

 

 

   CÔNG NGHỆ DÒ ỐNG

 

     TƯƠNG QUAN ÂM

             

         KHẢO SÁT CÔNG TRÌNH NGẦM

                     TIỀN ĐỊNH VỊ

Đồng Hồ siêu âm xác định nhanh tình trạng hoạt động của đồng hồ hiện hữu.
thích hợp cho những khu vực không gắn được đồng hồ.

Đường kính ống từ 3mm đến 5000mm.