slide1.jpg

 

  

 

 

 

   CÔNG NGHỆ DÒ ỐNG

 

     TƯƠNG QUAN ÂM

             

         KHẢO SÁT CÔNG TRÌNH NGẦM

                     TIỀN ĐỊNH VỊ- Sử dụng phát hiện các nắp van, cống, vật thể bị thất lạ hoặc chôn lấp