slide1.jpg

 

  

 

 

 

   CÔNG NGHỆ DÒ ỐNG

 

     TƯƠNG QUAN ÂM

             

         KHẢO SÁT CÔNG TRÌNH NGẦM

                     TIỀN ĐỊNH VỊ


- Sử dụng phát hiện các đường ống kim loại bị chôn lấp, thất lạc

- Thể hiện tâm và vị trí chôn ống